Obchodní a dodací podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Piano Servis - Martin Kittner

 

Základní ustanovení

Obchodní podmínky Piano Servis - Martin Kittner, identifikační číslo 64799034, zapsané v Živnostenském úřadě v Hradci Králové, Sp. zn. ŽÚ/891/2012/Szc/8553 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pianoservice.cz, a to prostřednictvím webových stránek.

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pianoservice.cz a další související právní vztahy. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem (např. jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou zvláštní ustanovení. V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou prodávající zavinil (viz. odstoupení od smlouvy). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

Kupující může provádět objednávání zboží, a to i bez registrace, přímo z webových stránek obchodu. Na základě první objednávky zboží kupujícím může prodávající kupujícímu dle volby kupujícího vytvořit uživatelský účet. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), dále ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží a případné náklady s přípravou (kromě cen za služby uvedené s DPH). Ceny zboží v rámci webového rozhraní se mohou lišit od cen, jež jsou uvedeny v kamenných provozovnách prodávajícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výší kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. (např. písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Upozornění: Náklady spojené s dopravou zboží po území ČR a především mimo území ČR mohou být dodatečně upraveny podle parametrů objednaného zboží (váha, rozměr atd.) Uvedená cena za dopravu není ze strany dodavatele závazná.

 

Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

****V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy (není dostupné). V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního a specifického symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.Prodávané zboží zůstává  v majetku prodávajícího do doby uhrazení celé kupní ceny kupujícím.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán kupujícímu při dodání zboží. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo v případě, že kupujícím je i spotřebitel, od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy  několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího piano.service@tiscali.cz. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit Pokud si kupující zboží nepřevezme do sedmi (7) dnů od výzvy prodávajícího nebo v jiné delší lhůtě smluvené s prodávajícím, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou prodávající zavinil.

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem Piano Servis Martin Kittner a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (faktura).

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Správce osobních údajů - Piano.Service - Martin Kittner, identifikační číslo 64799034, zapsané v Živnostenském úřadě v Hradci Králové, Sp.zn.ŽÚ/891/2012/Szc/8553

Zpracování osobních údajů - Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem realizace nákupu zboží a služeb. Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem řádného vybavení a doručení vaší objednávky. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím osobám (subjektům) např. dopravci zboží. Přihlášením na uživatelský účet prostřednictvím osobních údajů, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní informace o vaší objednávce (cenách - pokud je služba blokována), včetně doručení. Vámi zadané údaje můžete kdykoliv změnit nebo vymazat. Obchodní sdělení vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodního sdělení se můžete odhlásit prostřednictvím uživatelského rozhraní, prostřednictvím e-mailu: piano.service@tiscali.cz, nebo na telefoním čísle 777918783.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Pro účely zasílání objednaného zboží zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, můžete se i přesto stát naším zákazníkem. Služba umožňuje realizaci objednávky i bez přihlášení do uživatelského účtu. Objednávku můžete uskutečnit přímo na e-mailu piano.service@tiscali.cz , nebo na telefoním čísle 777918783. Objednávku lze uskutečnit i písemně na doručovací adresu. Můžeme vám obchodní sdělení zaslat i bez toho (odeslání objednávky, změna objednávky, zrušení atd.), abyste nám udělili váš souhlas. Platí však, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany zakázat. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, přímo na e-mailu piano.service@tiscali.cz,  písemně na kontaktní adresu, nebo na telefoním čísle 777918783.

Předávání osobních údajů třetím osobám - Pro účely doručení objednaného zboží jsou údaje potřebné pro realizaci (doručení) předány zvolenému dopravci. Tyto údaje jsou předány dopravci podle toho, jak jste je vyplnili v objednávce Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na které vás může dopravce kontaktovat. Pokud nebylo zboží uhrazeno předem (služba není dostupná), je také uvedena finanční částka (dobírka), kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn tyto zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně vymazat.

Práva k vašim osobním údajům - Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů. Dále máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme. Můžete také požádat, abychom údaje o vás vymazali. Výmaz se však nedotkne údajů uvedených na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat za účelem výkonu nebo obhajoby našich právních nároku, může být vaše žádost na výmaz odmítnuta. Své právo pro výmaz osobních údajů můžete uplatnit na e-mailu piano.service@tiscali.cz, nebo písemně na naší doručovací adresu.

Platnost - Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.5.2018.

Dodatek - Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.piano.service.cz.  Nové Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k  24.5.2018.